چرا شاه تا پیش از انقلاب اسلامی سقوط نکرد؟

هوشنگ نهاوندی کتاب را بر اساس «خاطرت و مشاهدات شخصی و رویدادهایی را که شاهد آن ها» بوده، «گفتگوهای طولانی خود با شاه پیش و پس از آن که ایران را ترک گفت» و «گواهی های بسیار گواهانی که خود بازیگر یا شاهد بی واسطه رویدادها بوده اند» تالیف کرده و با چیره دستی گزارشگری ماهر و فرهیخته می کوشد تا به این پرسش پاسخ دهد که «چرا شاه سقوط کرد؟»

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!