اظهارات سخیف احمدی نژاد درجمع مفتخورها

واقعا که لیاقت بعضی ها در همین حد است که می نشینند ا ین مردک بی مایه و خون خوار را تشویق می کنند از آن دلال چاپلوس گرفته تا به اصطلاح دکتر جراح استاد دانشگاهش

 Ahmadinejad talks in the meeting of the Iranians “who live outside Iran” in mannerism not suitable for a president.

اظهارات سخیف احمدی نژاد درجمع مفتخورها

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!