اعتراف گیری بعد از 20 بار فروکردن سر یک زندانی سیاسی در توالت فرنگی

جرس: به دنبال انتشار گزارش تکان دهنده جرس درباره حمزه کرمی در همین ستون با عنوان “اعتراف گیری بعد از 20 بار فروکردن سر یک زندانی سیاسی در توالت فرنگی”اطلاعات جدیدی درباره این زندانی سیاسی به خبرنگار جرس در تهران رسید. حمزه کرمی بعد از چهارده ماه زندان به دلیل شدت شکنجه، هم اکنون در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان طالقانی تهران در حال اغماست.

حمزه کرمی طی نامه ای خصوصی پنج صفحه ای به مقام رهبری شرح شکنجه هائی را که در طول هفتاد روز زندان انفرادی و ده ماه بعد از آن بر وی وارد آمده است نوشته است. وی موفق می شود این نامه – که یکی از اسناد تاریخی حقوق بشر در دوران زمامداری آقای خامنه ای است – را به دست هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان رهبری برساند. از آنجا که او سالها مدیرکل سیاسی دفتر هاشمی در زمان ریاست جمهوری وی بوده است، هاشمی با خواندن نامه وی به گریه می افتد.

یکی از اموری که بازجویان از کرمی می خواستند اعتراف بگیرند، اقرا… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!