سلطان ميلياردرهاي ايران

افتخارم اين است که هرگز چيزي وارد نکرده‌ام و در تمام سال‌هاي گذشته صادر
کننده باقي مانده‌ام. يکي ازهمين روزنامه‌ها به من  لقب «حاجي ترانسفر»
داده که اين لقب به خاطر توجه ويژه من به صادرات به من داده شده اما من از
آنها خواستم ديگر ازاين لقب استفاده نکنند. گفتم من حاج اسدالله عسگراولادي
هستم و هيچ اسم ديگري را دوست ندارم. من اهل تهران هستم وبه قول بعضي‌ها
بچه کف بازارم. کودکي‌هاي من در چهارراه سيروس و در كوچه‌اي حمام گلشن
گذشته است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!