محمد مصطفایی در ترکیه تقاضای پناهندگی کرده است

روز چهارشنبه، ۱۳ مرداد (۴ اوت)، گزارش شد که آقای مصطفایی وارد ترکیه شده و با مراجعه به دفتر نمایندگی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، خواستار دریافت پناهندگی شده است.

به نقل از دفتر نمایندگی کمیساریای عالی پناهندگان در ترکیه گزارش شده است که درخواست پناهندگی آقای مصطفایی به این اداره تسلیم شده و در دست بررسی است

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!