حمله به ایران به سود هیچکس نیست/نامه جبهه ملی ایران به رئیس جمهور آمریکا

طی 30 سال
گذشته، مردم ایران ناچار به تحمل رژیمی بوده اند که چیزی بجز سرکوب، جنگ
،بی کفایتی و فقر برای عرضه نداشته است. جمهوری اسلامی جنگ را نعمت الهی
میشمارد، خصوصا در شرایط کنونی که مردم به جان آمده ایران به طور جدی درگیر
مبارزه با نظام اسلامی هستند و برای رسیدن به دمکراسی نیاز به حمایت مدنی
دارند نه نابودی کشور خود.
حمله به ایران علاوه بر اينکه جبهه سومی را در کنار عراق و افغانستان می
گشايد و جان ملیونها ایرانی را در معرض خطرات ناشی از جنگ قرار میدهد ,
درصورت بروز اين فاجعه ٬ایرانیان چاره ای نخواهند داشت که به ناچار از ميهن
خود دفاع کنند که این خواسته و آرزوی رژیم اسلامی ميباشد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!