در شکنجه خدا را بنده نیستند چه رسد به حضرت زهرا!

می گفتند:
خدایت امروز ماییم که هرکاری بخواهیم با تو می کنیم!

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!