بابک بردبار، از زندانیان اعتصاب غذا کننده، آزاد شد

گزارش ها از ایران از آزادی بابک بردبار، عکاس خبری و یکی از هفده زندانی سیاسی که اعتصاب غذا کرده بودند، حکایت دارد.

آزادی فوری و بی قید و شرط بابک بردبار یکی از پنج خواسته زندانیانی بود که اعتصاب غذا کرده بودند که به این ترتیب این خواسته در روز شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۸۹ (۷ اوت ۲۰۱۰) برآورده شده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!