امریکا و اروپا می خواهند جفتک بیاندازند!

احمدی نژاد در سخنرانی خود، امام دوازدهم و غایب را رهبر
جمهوری اسلامی معرفی کرد و تفسیر قرآن را نیز از روحانیت گرفته
و به مراکز غیبی واگذار کرد. نکات قابل تاملی در سخنرانی
اوباشانه او وجود دارد که نشان دهنده نقشه های محافل پنهان و
پشت سر اوست.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!