محمد مصطفایی وارد نروژ شد

محمد مصطفایی، وکیل دادگستری که اخیرا به طور مخفیانه به ترکیه رفته بود، اکنون وارد نروژ شده است.

آقای مصطفایی که از منتقدان دستگاه قضایی ایران
است، روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری در اسلو پایتخت نروژ گفت که در ایران
دفاع از صدها موکل، از جمله کسانی که به خاطر جرایمی در نوجوانی با اعدام
روبرو بودند را به عهده داشته است.

او گفت: “اما پاداش من به خاطر این تلاش ها چه
بود؟ حکم جلب من و دستگیری همسر و برادر همسرم به خاطر آنکه نمی توانستند
من را دستگیر کنند.”

او گفت که پس از فرار با اتومبیل، اسب و پای پیاده به ترکیه، با کمک سفارت نروژ در این کشور با روادید معمولی به نروژ رفته است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!