بيانيه مشترک ۹ حزب و سازمان پيرامون فاجعه ملی کشتار زندانیان سیاسی

ما همه نیروهای سیاسی ایران را به عقد پیمانی فرا می‏خوانیم که هرگز نگذاریم در میهن ما فجایعی نظیر فاجعه ۱۳۶۷ و کشتار زندانیان سیاسی تکرار شود. برای جلوگیری از هر نوع فاجعه مشابهی در آینده ایران، بايد شکنجه، حکم اعدام و زندان سیاسی محو شود.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!