گزارش حقوقی درباره مسئولیت رهبران جمهوری اسلامی در کشتار تابستان ۶۷

بنیاد عبدالرحمن برومند گزارشی را در
باره کشتار زندانیان سیاسی ایران در تابستان ۱۳۶۷منتشر کرده است. این
گزارش را قاضی جفری رابرتسون تهیه کرده و انتظار می‌رود که دست خانواده‌های
قربانیان را برای دادخواهی باز کند

بنیاد
عبدالرحمن برومند که جمع‌آوری اسناد و مدارک مربوط  به نقض حقوق بشر در
ایران  را هدف اصلی خود قرار داده، نتایج تحقیق قاضی جفری رابرتسون،
حقوقدان سرشناس انگلیسی را درباره کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال ۱۳۶۷
منتشر کرده است. فشرده گزارش قاضی رابرتسون به زبان فارسی نیز در سایت این
بنیاد در دسترس همگان است.

این
گزارش تأیید می‌کند که بسیاری از سران جمهوری اسلامی مسئول کشتار تابستان
۱۳۶۷ هستند. در ضمن قاضی رابرتسون در این گزارش از روند کار و ناپیگیر بودن
گزارشگر و نهادهای مسئول سازمان ملل در زمینه حقوق بشر انتقاد می‌کند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!