آیا انسانها میروند تا به آدمکهایی تبدیل شوند؟

آیا انسانها میروند تا به آدمکهایی تبدیل شوند؟

نمیدانم شما این داستان زمان کودکی تان یادتان هست که چهار نفر وارد باغی شدند. یکی از آنان یک سید بود ودیگری یک ملا و سومی یک انسان عامی و چهارمی یک نظامی یا لشگری. آنان شروع به خوردن انگورهای باغ  و سایر میوه ها بطور مجانی کردند. باغبان تنهای باغ سر رسید و دید که چهار نفر دارند ثمره مدتها کار و تلاش اورا مجانی میخوردند غارت میکنند. آنان سبدهای بزرگی هم در دست داشتند که میخواستند بعد از اینکه خوب سیر شدند با خود هم مقدار زیاد میوه ببرند.

باغبان دید که به تنهایی حریف چهار نفر نخواهد شد. پس راهی پهلوی خود اندیشید. جلو آمده سلام کرد وگفت. خوب عزیران خوش آمدید صفا آوردید. بخورید نوش جانتان ولی من نمی فهمم که شما که سید آل پیامبر هستید و احترام شما واجب است و شما حق سید میبرید.و از خمس و زکات بایست به شما داده شود. و بعد رو به ملا کرد و گفت شما هم که در راه ترویج اسلام میکوشید و احترام شما واجب است و باید بر مال مردم حقی داشته باشید و این آقا هم که عام است و جز مردم بایست به او احترام گذاشت و قدمش روی چشم ماست ولی من نمیدانم که این مفت خور نظامی که مردم را آزار میدهد چرا در میان شماست او که مواجب نظامی میگیرد بچه اجازه ای دارد مفت خوری میکندو لاجرم چهارتایی سر مرد نظامی ریختند و پس از کتک مفصلی که در حق او انجام داشتند اورا بستند و به گوشه ای نهادند. باغبان که از شر یکی از مفت خور ها راحت شده بود گفت. خوب شما که سید و ملا و عالم و وابسته به اسلام هستید این مردک عامی مفت خور چرا بایست مفت خوری کند. بدین ترتیب او هم دچار سرنوشت مرد نظامی شد. باغبان بعد از اینکه از شر دوتای آنان راحت شد به سومی نگاهی کرد وگفت این آقا سید است و اولاد پیامبر و احترامش واجب است. شما که ملای هستید و از مردم پول میگیرید به چه حقی مال مرا میدزدید؟ خوب دو نفری او را خوب کتک زدند و دست و پایش را بستند و به گوشه ای نهادند باغبان که دید به این راحتی از شر سه نفرشان راحت شده است چوب دستی را برفرق سید کوبید و گفت مردیتکه مفت خور گیرم که سیدی ولی کی تو خرس گردن کلفت هم برو و مثل من زحمت بکش و مفت خوری نکن و اورا حسابی زد و بست و داروغه را خبر کرد باحتمال زیر سیبیل اورا هم چرب چیلی کرد و از هر سه آنان غرامت گرفت.

حال نقل مردم دنیا است فشار زیاد است و مردم هم سعی میکنند فشار را به دیگران منتقل کنند. بیچاره کسانی که کسی و وسیله ای ندرند که از خود دفاع کنند و قربانی اصلی ماجری هستند.

کسانی که دستشان به دم گاوی بند است خوب رشوه میگیرند و به بالا دستی ها هم میرسند و سعی دارند که پشت خودشان را ببندند. مامورین که میتوانند رشوه بگیرند میگیرند و به روسای خودشان هم سهمیه ای میدهند و لاجرم از تعقیب در امان هستند وستستم بمن چه با آنان کاری ندارد. آنان هم که ثروت خانوادگی دارند که حسابشان معلوم است میخوردند و میدهند و زندگی میکنند. آن کارمندانی که به علتهایی اخراج شده اند هم سعی میکنند که کاری آزاد پیدا کنند و گروهی هم به کلاهبرداری و دزدی میپردازند تا به زندگی ادامه دهند. دستگاه عدل و داد هم که در تمامی دنیا در خدمت سرمایه داران و دست به ریزان است. تنها عده ای که هیچ وابستگی ندارند و هیچ زمینه ای دیگری هم ندارند که بتوانند کارهای آزاد بکنند قربانی میشوند.

دزدی فساد رشوه خواری و سو استفاده از اعتماد و دوستی ها متاسفانه کم کم مردم راتبدیل به آدمکهایی خواهد کرد که تمامی احساسات زیبای زندگی در آنان مرده است و این درست همان چیزی است که سیستم قهار طالب آنست تا مادامیکه انسانهای با هم متحد باشند در امان هستند ولی هنگامیکه این اعتماد و دوستی از بین رفت و همه تنها به فکر منافع خود و از بین بردن منافع دیگران و عمومی هستند این مشگل ادامه دارد. کسانی دوستی میکنند و محبت مینمایند تنها برای اینکه غارت کنند و از اعتماد و دوستی ها سو استفاده نمایند. و متاسفانه جو بی تفاوتی و تعصب هم برای این افراد زمینه را فراهم میسازد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!