آ نچه با ور ما ست

 

 

هر لحظه  د ر برا بر_ خود داریم
د ر تا ر و پود_ باور_ خود داریم

آ زا د ی_ د و با ره ی_ ا یرا ن را
بس روزها ی روشن و تا با ن را

آ ن ﺁ سما ن و مهر_ د رخشا ن را
آ ن  سر زمین و د شت و بیا با ن را

آ ن مهد و خا ک_ پا ک_ نیا کان را
آ ن مجد و فخر_دوره ی ا شکا ن را

زرتشت : آ ن  پیمبر _ ا یر ا ن را
آ مو ز گا ر  و  رهبر _ ا یما ن را

عهد _ جلا ل _ کورش و سا سا ن را
سا ما ن و آ ن شکوه_ خرا سا ن را

آ ن کا ویان درفش_ خوش ا لوا ن را
آ ن پرچم_ سه رنگ_ به جولان را

سرو _ کهن : به مرز_ صفا ها ن را
گلباغ _ نیک منظر _ ما ها ن را

آ ن پیر _ ‌توس و نا مه ی شاها ن را
آ ن د فتر _‌ حکا یت _ ا یرا ن را

خا قا نی  و قصید ه ی  ا یوا ن را
وا ن  تیسفو ن و د ید ه ی گریا ن را

آ ن مولوی  و حا ل _ پریشا ن را
شرح _ شبا ن و موسی _ عمرا ن را

خیا م و بی ثبا تی _ د و ر ا  ن را
سعد ی  ونظم  ونثر _ گلستا ن را

ا وصا ف کار_ عشق به جا نا ن را
بر شهد _ شعر _ حا فظ_ قرآ ن را

رقص و شعف به کوی و خیا با ن را
مردا ن _ رزم و جمله ی نسوا ن را

پیر و جوا ن به  شهر و د هستا ن را
آ ن  جنبش  و هما یش_ آ نا ن را

طغیا ن_ خلق و خشم_ خروشا ن را
فریا د_ د ا د خواهی_ ا نسا ن را

آ زا د ی _ د و با ره ی _ ا یران را
بس روزها ی روشن و تا با ن را

د ر تا ر و پود با ور_ خود د ا ریم
هرلحظه د ر بر ا بر_ خود د اریم

دکتر منوچهر سعادت نوری

Here is an abstract of the above poem in English: “At every moment we see/ Iran is again free/ That is the only line we read   That is what we really believe/ At every moment we see/ Those whom we admire and make a mercy plea/ Famous figures in our History/ Like Zoroaster, the prophet/ Or our Cyrus the Great/ We always remember/ Our icons of Persian Poetry/ Ferdowsi, Khaghani/ Khayyam, Mowlana Rumi/ Hafez, and Saadi/ At every moment we see/ Patriots will rise with their fist high/ They will end up this dark era/ And whatever is misery”: M. Saadat Noury/ Montreal

Anthology of CHAINS

xxx

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!