“ايران، ايران”: نقش تازه‌ی احمدی‌نژاد و رحيم مشايی

اين روزها همه جا سخن از گردهمآيی تعدادی ايرانی است که به عنوان ميهمان حکومت اسلامی به ايران سفر کرده اند. ويدئوهای مربوط به اين همايش «سفيران تبليغاتی آقای احمدی نژاد» که در سايت های مختلف منتشر شده يا سبب شوخی و خنده است و يا باعث عصبانيت مردمانی که باورشان نمی آيد هنوز کسانی پيدا می شوند که آماده اند تا آبرو باخته وسيله ی تبليغات حکومتی باشند که تيغ بی امان به روی مردمان آزادی خواه، صلح دوست، و بی سلاح کشيده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!