رشد فرقه “منتظر الظهور” در حکومت

گفتگوی بهرام مشیری با محمد ارسی در مورد رشد فرقه “منتظر الظهور” در حکومت که احمدی نژاد سردسته ان میباشد, دکترین و تبلیغات بی شمار حکومت در مورد ظهور امام زمان و دلایل ان.

 

قسمت اول:

قسمت دوم:

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!