«شاپور بختیار عضویت جبهة ملی را از دست داد!»

آنچه
از نظر ما اهمیت دارد، جدا شدن شاپور بختیار از جبهة عوامفریب «ملی» و رها
کردن خط آشوب‌طلبی و قانون‌شکنی مصدق است. شاپور بختیار طی دوران نخست
وزیری خود اگر چه هرگز از مصدق انتقاد نکرد، ولی طی 37 روز صدارت خود، با
تأکید مکرر بر حفظ «نظم قانونی» و پیشنهاد «گذار قانونی» از نظام شاهنشاهی
به یک جمهوری «سوسیال ـ دمکرات»، به صراحت و در عمل از مصدق و دیگر
مصدقی‌های عوام‌گرا فاصله گرفت. شاپور بختیار پس از استقرار حکومت اسلامی،
بارها جبونی و ریاکاری کریم سنجابی و همچنین پیروی شیخ مهدی بازرگان از یک
آخوند بیسواد و ایران‌ستیز را نکوهش کرده. برای «آگاهی نسل حاضر» لازم است
ما هم چند مطلب مهم را یادآور شویم. >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!