جایزه سرکوب مردم را گرفت و رئیس “دود و دم” ایران شد!

این عین اصطلاحی است که استاندار تهران، به همان سبک لاتی
احمدی نژاد، هنگام معرفی فرماندار جدید تهران بر زبان آورده
است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!