دانش در برابر دین

ّ«درگیری مذهب و علم امری ذاتی است و حاصل جمعشان خیلی نزدیک به صفر است. توفیق درعلم اغلب با كنار گذاشتن دگمهای مذهبی حاصل شده و مواظبت و نگهداری از دگمهای مذهبی همیشه با كنار گذاشتن علم حاصل شده است.» سام هریس

«خداشناسان چه مهارتی دارند که دانشمندان ندارند و به کار پرسش های عمیق کیهانی می‌آید؟» ریچارد داوکینز

«توان بالقوه ی ایمان دینی در خفه کردن صدای محاسبه ی عقلانی چنان است که گوی سبقت را همه ی اسباب دیگر افراط گرایی ربوده است.» ریچارد داوکینز

«هر چه قدر میوه های دانش بیشتر در اختیار انسان قرار گیرد، همانقدر باورهای مذهبی از بین خواهد رفت.» زیگموند فروید

«امروزه اگر كسی بطلان افسانه های مذهبی را ثابت نماید چندان كار مهمی نكرده است زیرا از روی علوم خود به خود باطل می شود.» صادق هدایت

«علم مرگ ادیان را رقم مى زند.» اسکار وایلد

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!