ابر

دیگر چه می توانستم بگویم

در ثانیه های منبسط این عمر

فاصله ها

رنگ آسمان های جدید

شانه هایم را درتنهایی تکان می دهد

وقتی که گلدانها نیزمرا رها می کنند

و دیوار ها مرا تعویض می کنند

من ابرم

ابری که در غیاب تو سیاه شد

خانه تو را می جوید

تا بر آن ببارد

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!