ویدئوی مزدوران عرب جمهوری اسلامی در حال آماده شدن به حمله به مردم ایران

در این ویدئو مزدوران عرب جمهوری اسلامی دیده میشوند که سوار بر موتورسیکلت آماده به حمله به تظاهر کنندگان پارسال میباشند. عربی‌ حرف زدن آنها پس از ثانیه ۲۱ ویدئو واضح میشود.

حالا هی‌ برید خودتون رو برای فلسطین و جنوب لبنان جر بدهید.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!