دفاع اداره سیاسی سپاه از اظهارات ‘سردار مشفق’

 

سرتیپ یدالله جوانی، رئیس اداره سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران،
اصالت اظهارات منسوب به “سردار مشفق” را تلویحا تأیید و از آن دفاع کرد.

کسانی که دل در گرو انقلاب دارند و دلداده حضرت امام و آرمان های ایشان
هستند و با شهدا عهد و پیمان بسته اند، برای دفاع از انقلاب وارد صحنه شدند
و به هیچ عنوان تحت تأثیر چنین فضاسازی هایی قرار نخواهند گرفت و این
روشنگری ها را به عنوان یک وظیفه انقلابی ادامه خواهند داد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!