حرف دل کودتاچی ها از زبان فاطمه رجبی

اگر وی همسر غلامحسین الهام، یکی از نقش آفرینان حوادث 15 سال اخیر در کنار دست احمد جنتی در شورای نگهبان نبود و اگر نشست و برخاست ویژه با آیت الله مصباح یزدی نداشت و اگر در نوع خود، یک حسین شریعتمداری اما چادر به سر نبود، مصاحبه و نظراتی که طرح کرده اهمیت نداشت. اما چنین نیست.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!