سرا پا یش

 

 

 

 

این سروده مجموعه ای ازسروده‌های پیشین است

 

 

ما گشته ‌ا‌یم عاشق و پا بند خاطرش

گلبوسه بسته ایم به هرجای بسترش

اومعبدی خجسته بنا کرده پر ز نا ز 

 درلابلای هررگ و اعضای پیکرش

آن دست پرحرارت وآن ساعد بلور

دارد نشانه ازژن نیکو به گوهرش

سا ق هایش :آن سا ق خوش تراش که ویژه به گیتی است

آ تش فکنده بردل ما نقش ظاهرش

یکتا ی خلقت است برآن زوج سا ق پا

د نیا به پا نکرده د گرنوع برترش

چشم هایش :درآن لحظه که افکند چشمهایش

به چشمان_ همیشه عاشق_ من

کجا دانست برق_آن نگاه اش

د مد خورشید صبح صادق_ من

لب ها یش : حرا رت ا ست به لب های او ، ز هرگوشه 

عبا دت ا ست که بوسه ، برآ ن لبا ن داد ن

حلا و ت ا ست به لب ها ی ا و ، ز هربوسه

سعا د ت ا ست زبوسه ، ا سیر ا و ما ند ن

د ست هایش :پس ازآن غیبت دور و درازش

به دیدارآمد او با دلربایی

گرفتم خوش دوباره دست نازش

به رسم_ ابتدای آشنایی

شرارگرم دست_ چاره سا زش

 به شد تسکین و درما ن جدایی

صدا یش : صدا یش روح وجان داده‌است برما

غنائی جاودان داده ‌است برما

و زنگ عا شقا نه در صدا یش 

نشاطی همز مان داده‌ است بر ما

حضور تمنا یش :آن شب عبورآتش آغوش اش

دریک بلور دلکش رویا بود

نورنگاه ولعل لب نوش اش

صد جلوه ازحضور تمنا بود

 

منوچهر سعادت نوری

 

xxx 

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!