خرفت احمق تر

به این روال که مسئولین رده بالای نظام پر برکت پیش میروند دور نخواهد بود که کار به فحش های ناموسی از پشت تریبون های رسمی هم برسد.

درست بعد از استفاده از ممه را لولو برد و آب ریختن بر جای سوزش و دیگر ضرب المثلهای ناشایست توسط رئیس جمهور محبوب القلوب، معاون اول ایشان جناب دکتر رحیمی در جمعی رسمی به فارسی سلیس راجع به انگلیس و انگلیسیها از جمله آنها را:

“یک مشت خرفت” و نخست وزیر جدیدشان را ” احمق تر ” از نخست وزیر پیشین انگلستان و دولت بریتانیا را ” «نه آدم‌هایش آدم و نه مسئولانش مسئول هستند.” نامیده اند.

به نظر میرسد که حضرات اسلامیست همان راهی را میروند که مرحوم حاج دکتر ایدی امین دادا رفت و به سر منزل مقصود هم البته نرسید.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!