عکسهای تهران

In response to Life goes on photo essay

آری زندگی‌ ادامه دارد.

هنوز هم میخندیم.
هنوز هم چشمهایمان
زیر چادر سیاه
سایهٔ آبی‌ دارد
و هنوز هم فالودهٔ عصر تابستان
به مذاق جوانیمان شیرین است.
 
هنوز هم مینویسیم، میخوانیم
و میبینیم
مادران تن فروش را
که معصومیت چشم‌هایشان را
فدای شام کودکی میکنند
با چشمهای معصوم.
 
و میبینیم
چگونه کودکان گلفروش
برای فروختن لطیفترین گلبرگ
التماس میکنند.
 
خورشید می‌تابد
بر آنان که از خانهٔ مقوایی خویش
برخاسته اند
تا صبحی‌ دیگر
بر بینواییشان رحم آورد.
 
و خورشید می‌تابد
بر ما که درد نهان به سینه داریم
و اشک نهان بر آستین.
 
و زندگی‌ هنوز هم ادامه دارد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!