آواز: سالار عقیلی

عزیزی این ویدئو را برایم ایمیل کرد، که دیدم و شنیدم و پسندیدم.
حالا اگه این آقای عقیلی، در یه جایی‌ یه رئیس جممهوری ئی چیزی رو بغل کرده
باشه، یا در آینده همچین عملی‌ ازش سر بزنه گناهش گردن اوشونی که این رو
واسم فرستاد. از چشم بنده نبینید. حوصله بلاگ ملاگ کردنشم نداشتم که دنگ و
فنگش زیاده. خانمها و آقایون خبرنگار ببخشن….

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!