ایران، جنگ، سکوت

تصویر اول: از یک طرف دولتی بر سر کار است که در میان بخش های زیادی از جامعه مقبولیت ندارد. سرکوب ها و محدودیت ها در همه حوزه ها ادامه دارد. دهها روزنامه نگار و صدها فعال سیاسی در زندانند. دهها روزنامه و نشریه توقیف شده اند. نهادهای مدنی و حقوق بشری تعطیل شده اند. رهبران مخالفان، امنیت جانی و آزادی کافی برای انجام کنش های سیاسی ندارند. زنان، درگیر رفع قوانین تبعیض آمیز هستند، ملیت های ایرانی حقوق برابر می خواهند، مذاهب مختلف، با محدودیت های زیادی مواجه اند. دانشگاه ها به شدت امنیتی شده اند و مجالی برای فعالیت های سیاسی و حتی صنفی وجود ندارد. علاوه بر اینها، فقر و بیکاری هم در جامعه موج می زند.

تصویر دوم: جامعه و کشوری که در درون خود این مسائل را دارد، با یک خطر بزرگ هم مواجه است: خطر جنگ. به این ترتیب که: رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا از آماده بودن طرح حمله نظامی به ایران سخن می گوید. رییس سابق سیا می گوید: حمله نظامی به ایران مح…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!