داد خواهم برای هموطنم

پلیس یونان در روز جمعه 22 مرداد 1389 به جمع اعتصاب کنندگان در برابر سازمان ملل متحد در آتن حمله کرد و حمید صادقی، وحید فرش باف و سه پناهجوی دیگر را که در تحصن شرکت کرده بودند دستگیر نمود. در جریان این یورش وحشیانه، خُرده دارایی پناهجویان توسط پلیس یونان ضبط شد.

نیروی ضد شورش و امنیتی یونان (اسفالیا) چادرهایی که خیمه ناچیز هموطنان ما بود را جمع آوری نمود، پلاکاردها و پوسترهای حق طلبانۀ آنان را نابود کرد، داروی آنان را مصادره نمود و پناهجویان ایرانی را دستبند زده با خود برد. سپس پلیس یونان سه تن از تحصن کنندگان (صادق فراهانی، فرج غلامی، رئوف پاک طینت) را به مقابل سفارت حکومت اسلامی منتقل کرده و متعاقباً کارمندان سفارت، پناهندگان را مسخره نموده و با کف زدن از پلیس جیره خور یونان سپاسگزاری کردند. پس از مدتی، اگرچه تمامی پناهجویان دستگیر شده آزاد گشتند، دارایی آنان همچنان ضبط و مصادره شده باقی میماند.

همزمان با حمله وحشیانه پلیس یونان به اعتصاب کنندگان، نیروهای اسفالیا به منزل فعال سیاسی یانی اعظمی رفته و قصد توقیف ایشان را داشته اند. خوشبختانه یانی اعظمی که مسئول خبررسانی وضعیت اعتصاب کنندگان به گوش دنیا میباشد در مکان نامعلومی پنهان گشته و جان بدر میبرد. تحت چنان شرایطی، حمید صادقی و وحید فرش باف به همراه تحصن کنندگان بلافاصله به همان مکان قبلی اعتصاب بازگشته و به تحصن خود ادامه میدهند. بزودی سه تن دیگر از پناهجویان ایرانی در آتن به جمع آنان اضافه گشته و آغاز اعتصاب غذای خود را اعلام نموده اند.

پناهجویان ایرانی در یونان همچنان چشم براه کمک از تمامی هموطنان در سراسر دنیا میباشند و تقاضا دارند که در مقابل سفارتخانه های یونان صدای حق طلبانه آنان را به گوش همگان برسانید.

امروز پنج تن از پناهجویان ایرانی در یونان به اعتصاب غذای خود ادامه میدهند و لبهای حمید صادقی دوخته باقی میماند. آخرین ودیو از یونان حکایت از استقامت و شجاعت دارد و دیگر راه برگشت وجود ندارد…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!