هشدار: سپاه ايران را به آتش می‌کشد،

می‌گويند جنگ ادامه‌ی سياست است، اما منطقی‌تر آن است که جنگ را بن‌بست سياست بدانيم. آن‌جا که کارت‌های سياسی ديگر متغير نيستند. بازی‌شان را کرده‌اند و به بن‌بست رسيده‌اند، طبعا در چنين موقعيتی زبان ديپلماسی نابرا شده و شرايط برای انتخاب گزينه‌های ديگر فراهم می‌آيد

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!