پاسخ خدا به نامه محمد نوری‌زاد،

حالا هی بنشين برای اين خدای تازه نامه‌های هشدارباش بنويس که “سيدعلی، از خدا بترس”! کدام خدا؟ راست‌اش اين ملائک هم اخيرا” نسبت به مقام الهی ما مشکوک شده اند و هی غر می‌زنند که اگر خدا شمائی، پس اين سيدعلی آقا ديگه کيه؟

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!