روسیه، اوکرائین، بلاروس باید، دوباره با هم متحد شوند

روسیه، اوکراین و بلاروس به نفع اقتصاد این هر سه کشوراست زیرا به آنها امکان رقابت با کشورهای غربی را میدهد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!