شیخ اصلاحات (مهدی کروبی) در تالار مسنجر !

بچه آخوند بالای منبر برود، باید یا سیم برق را قطع کرد یا منبر را چپ کرد،
یا مسجد را – مثل جامع کرمان، که معلوم نشد کار کی بود!- به آتش کشید، یا
مستمعین اورا ببرند!، یا از انصار و حاج سعید کمک بگیرند و اگر نشد همان
صندوق گوجه و تخم مرغ کارساز است!

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!