فراز و فرود يك كمپين حامي ايران

 CASMII  از اول دسامبر 2005 فعاليت خود را آغاز كرده است.

اين كمپين اما در بدو تاسيس استراتژي خود را بدين قرار تدوين كرد:1) فعاليت و حضور قوي در حوزه رسانه‌ها و به چالش كشيدن اتهامات و تهديدات جديد، 2) برگزاري ميتينگ‌هاي عمومي براي نقادي تهديدات خصمانه رو به گسترش عليه ايران ، 3) برقراري رابطه و ايجاد لابي با پارلمان‌ها و تصميم سازان سياسي، 4) گسترش دامنه اين كمپين در ابعاد جهاني، 5) همكاري گسترده با تمام گروه‌هاي همفكر براي ايجاد فشار عليه هر نوع مداخله خارجي در ايران.

عباس عدالت، آنا ادواردز، محمد كمالي، فواد خسمود، رستم پورزال، علي رابي، نادر صادقي، شيرين سعيدي، رضا شيرازي و فيلي ويلايتو از اعضاي برجسته اين كمپين هستند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!