فرهنگ دموکراسی

كمبودهاي جدي دموكراسي در كشورهاي غربي، با نقش استيلاجويانه و جنگ‌طلبانه آنها در عرصه جهاني ارتباطي تنگاتنگ دارد. براي نمونه،ایالات متحده آمريكا براي پيشبرد اهداف ملی خود دردو قرن اخير در كشورهاي مختلف جهان بیش از 200 بار به دخالت نظامي دست زده است. در همین زمان جنگ‌هاي استعماري و امپرياليستي متعددي به ابتکار و رهبري كشورهاي اروپايي انجام گرفته است. با پايان جنگ سرد، نظم نوين جهاني نه بر اساس فرهنگ صلح كه بر پايه اصل «بربريت» قدرتمندان جهان پايه‌ريزي شد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!