پيام احمد صدر حاجسيدجوادی به فعالان سياسی خارج از کشور،

دکتر احمد صدر حاج سيدجوادی، کهنسال‌ترين کنشگر سياسی امروز ايران، در نامه‌ای سرگشاده به کنشگران سياسی مقيم خارج، خواهان کنارنهادن اختلافات، و توجه به منافع ملی و ترجيح دادن اشتراکات بر افتراقات شد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!