امپراطوری وحشت جهانی پس از بمباران اتمی ایران

کاسترو اضافه
کرد، بخش دوم سناریوی بمباران اتمی ایران، برپائی یک دولت
جهانی زیر سیطره  حلقه ای مرکب از بزرگترین سرمایه داران جهان
و سیاستمدارانی همسو با آنهاست و بشریت باید علیه این فاجعه
بپا خیزد. ما باید به جوانان نشان بدهیم که این “هولوکاست”
هسته ای، موجودیت بشریت را در روی کره زمین با مخاطره جدی
روبرو خواهد کرد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!