انتشار شواهد تازه در مورد نقش روحانیت در کودتای ۲۸ مرداد

با گذشت قریب به شش دهه از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ که در آن یکی دیگر از تلاشهای مردم ایران برای رسیدن به دموکراسی با خشونت در خیابانها سرکوب گردید، اکنون شواهد و تحلیل های تازه ای در دست است که نشان میدهد روحانیت با استفاده از ارتباط چند جانبه خود با دربار، با بازار، و با اراذل و اوباش نقشی پررنگتر از آنچه تا کنون تصور میرفته در موفقیت کودتا و سرکوب تلاشهای آزادیخواهان ایفا کرده است

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!