دعوت به داستان نویسی گروهی

پارسال چند بار اعضاء سایت دور هم جمع شدند ودر پروژه های نویسندگی متعددی شرکت کردند. تجربهء موفقیت آمیزی بود و باعث شور و هیجان خاصی شده بود. یک طرح که یک سالی راجع به انجام آن با چند نفر همفکری کردیم، طرح نوشتن یک قصه درون بخش نظرات بلاگ بود. گرفتاری های شخصی و جمعی دست به دست هم دادند و “مدتی این مثنوی تاخیر شد!” حال که مجددا فرصتی به دست آمده، می خواهم شما را به یک پروژهء قصه نویسی گروهی جدید، این بار به زبان فارسی، دعوت کنم.
پروژه به این صورت است که من 140 کلمه از یک قصه را به زبان فارسی در کامنت اول می نویسم. نفر بعد باید 140 کلمه به این قصه اضافه کند و همینطور نفر بعد. راستش را بگویم نمیدانم آخرش چه می شود. آیا به اندازهء کافی از این ایده استقبال می شود؟ آیا افراد زیادی شرکت خواهند کرد؟ کی و چطور این قصه تمام خواهد شد؟ آیا قصهء جالبی از آب در خواهد آمد؟ نمی دانم، اما فکر می کنم به آزمایشش می ارزد.
در صورتی که تمایل به شرکت در این پروژه دارید، بخش خود را که دقیقا 140 کلمه باشد، به صورت یک کامنت بنویسید. اگر جملهء شما در مرز 140 کلمه هنوز کامل نشده بود، آن را همانطور ناتمام رها کنید و ادامهء جمله را به نفر بعدی واگذار کنید. هر کاربر می تواند هر چند بار می خواهد شرکت کند، اما نه به صورت متوالی، یعنی این که بعد از نوشتن 140 کلمه، باید اول شخص دیگری 140 کلمهء دیگر بنویسد تاشما بتوانید 140 کلمهء دیگر بنویسید.
برای شرکت در این پروژه، به توانمندی در نویسندگی نیاز خاصی نیست. هر کس که دلش بخواهد می تواند شرکت کند. فقط خواهشمند است داستان را به دقت دنبال کنید و از تغییرات ناگهانی جهت داستان حتی المقدور خودداری کنید. دقت کنید که جزییات قصه از قلم نیفتند واز حذف افرادی که پیش از قسمت شما معرفی شده اند خودداری کنید تا تداوم قصه حفظ شود.
به امید دیدار!

تصویر بلاگ از دوست هنرمند، شراب سرخ یا همان رد واین عزیز!

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!