منافقین وکروبی وخاتمی و موسوی و مشایی همه از ایران می گویند

منتخب ویدیویی از مناظره داغ رسایی و جوانفکر. در بخشی از مناظره رسایی به تندی می گوید که همه فتنه گران اعم از منافقین و سران فتنه سبز با ادعای ایران فتنه به پا می کنند. در ادامه جوانفکر به محکمی از مشایی دفاع می کند و اتهامات رسایی را رد می کند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!