از ابتدای ورود به حزب نقشه نابودی آن را داشتم

“هدف تمامی زندگی من نابودی کمونیسم و دیکتاتوری غیر قابل تحمل بر مردم
بود.همسر من که ضرورت این نکته را حتی قبل از من درک کرده بود از من کاملا
حمایت کرد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!