حمایت از خانواده یا حمایت از چندهمسری مردان؟

اعلام بررسی لایحه «حمایت از خانواده» در صحن علنی مجلس، باعث شده است تا بسیاری از فعالان حقوق زنان، به موضع‌گیری در مقابل این لایحه بپردازند و خواستار آن شوند که بررسی این لایحه از دستور کار خارج شود. در همین زمینه زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی و رییس اسبق دانشگاه الزهرا، در یادداشتی خواستار آن شده است که این لایحه از دستور کار مجلس خارج و مفاد آن توسط «کارگروهی از زنان و مردان کارشناس و پیشرو» مجددا بررسی شود.
به گزارش کلمه، رهنورد در یادداشت خود آورده است:«هم اکنون زنان نه تنها از تبعیض و از قوانین قیم مآبانه رنج می برند، که لایحه تخریب خانواده نیز بر مشکلات مالی و به طور خاص بر مشکلات زنان افزوده شده است.»
رهنورد در یادداشت خود همچنین آورده است: «در شرایط فعلی یعنی در روند دولت نهم و دهم که خانواده‌ها در چند سال اخیر به دلایل فقر اقتصادی و مسائل طبقاتی یا نابسامانی های سیاسی و اجتماعی و ضربات هولناک رفتار دیک…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!