درمحاصره تهدید و سازش

این تهدید ها در حالی بیان می شود که همه کارشناس اقتصادی و
نظامی براین عقیده اند که ایران توان بستن تنگه هرمز را ندارد
و چنین اقدامی بهانه لازم را به نیروهای امریکا و متحدان محلی
آن که در خلیج فارس حضور دارند خواهد داد تا هم تنگه هرمز را
در عرض چند روز باز کرده و در کنترل خود بگیرند و توان دریائی
جمهوری اسلامی را نابود کنند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!