200 هزار زن برای تن فروشی به اسارت گرفته شدند

. سخن از 200 هزار دختر و زن جوانی است که از پایان دهه 1930 تا اواسط دهه
1940  در شبکه روسپی خانه های ارتش ژاپن  مجبور  به روسپیگری بودند و بطور
مستمر و سازمان یافته مورد تجاوز وتحقیر جنسی  و غیر جنسی قرار می گرفتند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!