آقای نوری علا “تمامیت ارضی” فراموش نشود./بیژن مهر

متاسفانه اصل یکپارچگی و تمامیت ارضی ایران از حداقل مشترکات نوری علا جا افتاده است که در این یادداشت کوتاه به ذکر اهمیت آن برای آینده کشور و نقش تعدیل کننده آن برای همبستگی نیروهای ملی اپوزسیون ٬باورمند به ۳ اصل حقوق بشر ٬ تمامیت ارضی و جدایی کامل دین از حکومت و جلوگیری از تنش بیشتر در همایش مورد نظر ایشان, لزومی نیست .

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!