انشاءالله

حمله نیروهای نظامی و شبه نظامی نظام پر برکت به کوی دانشگاه را بیاد دارید، نه آنکه ده سال پیش بود و حداقل یک دانشجو، شادروان عزت الله ابراهیم نژاد در آن به ضرب گلوله و ضربات زنجیر و فمه به قتل رسید و همانند دیگر جنایات اسلامیستها علیه ایرانیان تحقیق در مورد آن بجایی نرسید.

صحبت از حمله مجدد پارسال است که ویدیو آنرا خود مأموران نظام پر برکت گرفتند و شبکه بی بی سی آنرا بدست آورد و پخش کرد. دیروز سید علی خامنه ای رهبر اسلامیستهای تجاوزگر جنسی در سخنانی در مورد آن جنایت یا به زعم او “مسئله” گفته است:

“روند این پیگیری کند بوده و آنچنان که باید پیش نرفته است اما این مساله فراموش نشده و انشاءالله به پیش خواهد رفت.”

جنایات بدون مکافات خضرات علیه ایران و ایرانیان تا کی؟

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2010/08/100822_u…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!