سپاه، نیروگاه های برق را از دولت و ملت طلب دارد!

با شروع زمزمه خصوصی سازی نیروگاه های کشور، سرداران سپاه برای در اختیار گرفتن آنها دندان تیز کردند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!