پژواک: ۲۸ مرداد؛ زمينه ها و پيامدهای سقوط دولت دکتر مصدق

۵۷ سال از وقايع روزی که به سرنگونی دولت دکتر محمد مصدق انجاميد می گذرد، اما ۲۸ مرداد، همچنان روزی مناقشه برانگيز با پيامدهايی مهم و تعيين کننده در تاريخ معاصر ايران قلمداد می شود.

نه تنها هواداران محمد مصدق، بلکه تقريبا تمامی مخالفان محمد رضا شاه پهلوی، فارغ از گرايش های فکری و سياسی خود از وقايع ۲۸ مرداد به عنوان يک “کودتای انگليسی- آمريکايی” ياد کرده اند و در مقابل، طرفداران نظام سلطنتی، حوادث ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ را “قيام ملی” خوانده اند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!