کودتای آمریکایی-انگلیسی 28 مرداد

اتفاقا همین نوع نیروها بویژه پیروان مظفر
بقایی و شاگرد او حسن آیت امروز از همان سیاست علیه جنبش مردمی، بهره می
برند. یک نمونه گویا در این زمینه مطلبی است که پایگاه اطلاع رسانی رجانیوز
14 مرداد ماه در تعریف از حسن آیت (شاگرد و مرید مظفر بقایی) علیه میرحسین
موسوی نوشته است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!