روز سفر

روز خسته روز بسته

وقت سردردهای سنگین

روز ابری روز پیری

وقت تعطیلی غمگین

این سفر آرزو رو محو میکنم

با هوس نغمه إی دیگر میکنم

روز باور روز آخر

وقت غبارهای رنگین

روز خاموش روز آغوش

وقت همدردی دیرین

این سفر بیخبری ترک میکنم

با بوسه سحر حاجتی دیگر میکنم

روز سکوت روز سقوط

وقت همبینی خشمگین

روز همت روز نهایت

وقت بیداری بی دین

این سفر حماسه رو صرف میکنم

با غزل عشق رو حفاظت میکنم

اورنگ
Août 2010

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!